Thursday 31 March 2022

Happy birthday, Gord!

Wishing my husband, Gord, a very happy birthday!

1 comment:

Teresa said...

Happy Birthday Gord. Have a wonderful day of celebration.